Hızlı Moda Tüketicilerinin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem

Hızlı Moda Tüketicilerinin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önem

Küreselleşme ve teknolojideki hızlı gelişim günümüzde her alanda etkisini göstermektedir. Bu gelişmelerin sonucunda işletmeler arasında yaşanan rekabet her geçen gün şiddetini arttırmaktadır. Tüm bunların sonucunda sürdürülebilirlik ve kârlılıklarını korumak isteyen işletmeler de pazarlama faaliyetlerinde daha çok müşteri odaklı olmaya başlamışlardır.
Pazarlama faaliyetlerinde daha çok müşteri odaklı olmak sadece pazar koşullarını ve pazarlama etkinliklerini kapsamaz. Bu süreç aynı zamanda tüketicilerin ihtiyaç, istek, arzu ve beklentilerini de içerir.Bu değişimlerin ışığında “müşteri sadakati” kavramı daha da önem kazanarak müşteri ile kurulan uzun ve kârlı ilişkiler kritik bir süreç haline gelmiştir. Sadık müşterilere sahip olan işletmeler kârlılıklarını arttırdığı gibi sürdürülebilirliklerini de arttırarak rekabet üstünlüğü kazanmaktadır.
Bu çerçevede çalışmanın ilk bölümünde pazarlama alanında gerçekleşen değişimler, pazarlamanın kısa evrimi, bu evrimin pazarlama şeklinde yaptığı değişimler ve bu değişimlerin yansımaları irdelenmiştir.
Pazarlamanın evrimi ve değişimler pazarlama ile ilgili hemen hemen her şeyi değiştirmiştir. Değişimler ve evrim karşısında durağan kalamayan pazarlama faaliyetleri de, pazar koşulları, pazarlama etkinlikleri ve müşterilerin taleplerini de kapsayan hem kapsamlı hem de hızlı bir değişim sürecinden geçmektedir. Dolayısıyla, değişimlere paralel olarak, hizmet kalitesine verilen önem artmış, hizmet kalitesini arttıran işletmelerin daha fazla müşteri memnuniyeti sağlayacağı ispatlanmıştır. Bu aşamada da hizmet kalitesinin bir fonksiyonu olarak mağaza atmosferi ve mağaza atmosferinin etkileri birçok araştırmaya konu olmuştur. Perakende sektöründe temel değerlerden biri de mağaza atmosferidir. Mağaza atmosferi ve etkileri konusunda yapılan çalışmalar araştırmanın ikinci bölümünde sonuçları ile birlikte ayrıntılı şekilde incelenmiştir.
Araştırmanın üçüncü bölümünde ise perakende sektörü, Türkiye’deki gelişimi ve bu araştırmanın konusu olan hızlı moda işletmeleri incelenmiştir. Özellikle Türkiye’deki perakende sektörünün büyüklüğü ve yarattığı ekonomik büyüklük, sektörün sorunları ve sektör ile ilgili raporlar bu bölümde özetlenmiştir.
Çalışmanın son bölümünde, mağaza atmosferinin farklı demografik özelliklere sahip müşterilerce nasıl algılandığı incelenmiştir. Bu amaçla, farklı demografik özelliklere sahip 1011 kişinin katılımıyla, demografik özellikler ile mağaza atmosferi ilişkisi incelenmiş, ayrıca, mağaza atmosferini oluşturan farklı değişkenlerin önem dereceleri belirlenmiştir.

Kitabın Adı
POSTMODERN PAZARLAMA AÇISINDAN HIZLI MODA TÜKETİCİLERİNİN MAĞAZA ATMOSFERİNE VERDİKLERİ ÖNEM İLE DEMOGRAFİK FAKTÖRLERİNE İLİŞKİN BİR UYGULAMA

Kitabın Yazarı
Yrd. Doç. Dr. Zeki Yüksekbilgili (Nişantaşı Üniversitesi)

Yayınevi
Türkmen Kitabevi

Editör
Ufuk Çetiner

Kapak
Naime Şimşek Yüksekbilgili

Yayın Yönetmeni
Mustafa Türkmenoğlu

ISBN
978-605-4749-85-0

Sayfa Sayısı
140