Bilimsel Çalışmalarım

YAYINLAR:

MAKALE OLARAK YAYINLANAN ÇALIŞMALARIM:

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2019). “Autoflex: Otomotiv Sektöründe Pazarlama Esnekliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması”, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(3): 2819-2833

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2019). Satış Noktası Teşhir Araçları Tutumu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması:
Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (KMUSEKAD). 21 (37): 47-60.

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2018). İkinci El Ürün Tüketimi Motivasyonu Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3 (4):  696-703 [https://dx.doi.org/10.29106/fesa.487473].

YÜKSEKBİLGİLİ, Z . (2018). Sosyal Medya Pazarlama Aktiviteleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 21 (2): 149-157. [DOI: 10.29249/selcuksbmyd.422847]

YUKSEKBILGILI, Z. (2018) Sport eFANgelism Demographics, International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review (IJAMRR), 6 (9): 40-46.

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2018) Hizmet İşletmelerinde İçsel Pazarlama Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7 (4): 225-230

YÜKSEKBİLGİLİ, Z., ÇEVİK, G. Z. (2018) Endüstri 4.0 Bağlamında Türkiye’nin Yerine İlişkin Güncel ve Gelecek Eksenli Bir Analiz, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi (FESA), 3 (2): 422-436 [DOI: 10.29106/fesa.412009]

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2017). Spor Takımı Evangelizmi (eFANgelizm) Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi Dergisi, 24 (3): 959-969 [DOI:10.18657/yonveek.372004] 

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2017). Yüksek Öğrenim Enstitüleri İçin Marka Kimliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlilik Çalışması, Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2 (3): 169-176 [DOI:10.29106/fesa.348306]

TUNÇ,S & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2017). Termal Devre Mülk Satın Alma Kararını Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Araştırması, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi, 3(4): 260-276

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2017) Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması, Journal of Yasar University, 12 (46): 171-180

KÜÇÜKÖZKAN, Y. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2017) Sağlık Kurumlarında Örgüt İklimi İle Çalışanların İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi. 8 (17): 34-46 [DOI: 10.21076/vizyoner.283317]

AKDUMAN, G. & YUKSEKBILGILI, Z. (2016). Yetişkin Eğitim Memnuniyeti (YEM) Ölçümü İçin Ölçek Geliştirme Çalışması, The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS). 53: 239-257 [DOI:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3682]

TUNÇ, S. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2016). Bir Tutundurma Faaliyeti Olarak Türkiye’deki Beş Yıldızlı Termal Otellerde E-Ticaret, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal). 4 (33): 306-324 [DOI:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6491]

GÜLBENİZ, A., HATİPOĞLU, Z. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2016). Eğitim Düzeyine Göre Örgütsel Adalet Algısı, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal). 4 (32): 198-212 [DOI:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1410]

YÜKSEKBİLGİLİ, Z (2016). Tüketici Karar Verme Tarzlarının Kuşaklara Göre Değerlendirilmesi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 15 (59): 1392-1402 [DOI:10.17755/esosder.49225]

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2016). Hızlı Moda Tüketicilerinin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önemin Ölçülmesi İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Avrasya Mağaza Atmosfer Ölçeği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (ASOS Journal). 4 (30): 444-473 [DOI:http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.1326]

AKDUMAN, G. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2016). Bireysel Mutluluk ve İşkoliklik İlişkisi, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED). 31: 95-112

AKDUMAN, G. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2016). Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 15 (57): 512-525 [DOI:10.17755/esosder.59528]

ÇÖPOĞLU, M., GÜR, O. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Örgütsel Adalet: Bir Büyükşehir Belediyesinde Araştırma, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 14 (55): 45-53 [DOI: http://dx.doi.org/10.17755/esosder.67685]

AKDUMAN, G. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Kuşaklara Göre İşkoliklik, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 19: 415-440 [DOI: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.06168]

HATİPOĞLU, Z. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Kuşaklara Göre Örgütsel Adalet Algısı, Gaziantep Journal of Social Sciences (JSS). 14 (2): 403-412

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Türkiye’de Y Kuşağının Yaş Aralığı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 14 (53): 259-267 [DOI: http://dx.doi.org/10.17755/esosder.86949]

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). Work Addiction as Related to Number of Children, International Research Journal of York University (IRJYU). 2 (2): 129-137

AKDUMAN, G., HATİPOĞLU, Z. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı, Uluslararası Akademik Yönetim Bilimleri Dergisi (YÖNBİL). 1 (1): 1-13

AKDUMAN, G. ve YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Perakende Mağazacılık Sektöründe Satış Personelinin Demografik Özellikleri ve Personel Memnuniyeti İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 14 (52): 86-99 [DOI: http://dx.doi.org/10.17755/esosder.91045]

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). A Research about Emotional Intelligence on Generations, International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review (IJAMRR). 3 (4): 124-133

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2014). Restoran Seçim Ölçütleri Üzerine Bir Araştırma, E-Journal of Yasar University, 9 (36): 6352-6359 [DOI: http://dx.doi.org/10.19168/jyu.66714]

YUKSEKBILGILI, Z. (2014). The Use of Guerilla Marketing In SMEs, International Journal of Advanced Multidisciplinary Research and Review (IJAMRR). 2 (2): 2–7

AKDUMAN, G.,  ERDOĞAN, O. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2013). Ciro ve Personel Devir Hızı İlişkisi, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 12 (47): 203-211

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2013). Türk Tipi Y-Kuşağı, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (ESOSDER). 12 (45): 342-353

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2011). Türkiye’de özel sağlık kuruluşlarında bir tutundurma faaliyeti olarak reklamın hukuki boyutu üzerine bir araştırma, ABMYO Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi. 23: 99-108

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2011). Gerilla pazarlama kavramsal bir çerçeve, ABMYO Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu Dergisi. 22: 49-54

KONGREDE TAM METİN BİLDİRİ OLARAK YAYINLANAN ÇALIŞMALARIM:

KÜÇÜKÖZKAN, Y. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2017) Algılanan Otantik Liderlik Tarzının Prososyal Davranışlar İle İlişkilerinin İncelenmesi: Ebelik Hizmeti Veren Sağlık Personeline Yönelik Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17) (20 – 22 Nisan), İstanbul

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. & BAĞKUR, M. (2017) An Outlook to the Social Media Strategies for Automotive Industry in Turkey, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17) (20 – 22 Nisan), İstanbul

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. & AKDUMAN, G. (2017) Personel Memnuniyeti Ve Personel Devir Hızı İlişkisi: Tekstil Perakendesinde Bir Alan Araştırması, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17) (20 – 22 Nisan), İstanbul

YÜKSEKBİLGİLİ, Z. & AKDUMAN, G. (2017) Yapılan İşin Anlamı Ve Personel Devir Hızı İlişkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (USAK’17) (20 – 22 Nisan), İstanbul

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Çalışanlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Yıldırma (Mobbing) Araştırması, 2.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları ve Toplumsal Algı Kongresi (03-04 Ekim), İstanbul / Türkiye

AKDUMAN, G., HATIPOGLU, Z. & YUKSEKBILGILI, Z. (2015). Job Related Well-Being according to Demographic Factors: A Research in Tourism Industry, 2nd International Congress of Tourism & Management Researches (01-03 May), Kusadasi / Turkey

KONGREDE POSTER OLARAK YAYINLANAN ÇALIŞMALARIM:

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2016). Aile Sağlığı Merkezlerinde İşe Bağlı Gerginlik Üzerine Bir Araştırma. 3.Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Derneği Kongresi (11-15 Mayıs), İSTAHED, Antalya

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). ASM’lerde Görev Yapan Çalışanlar Üzerinde Karşılaştırmalı Bir İşkoliklik Araştırması. 6.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi (04-08 Kasım), AHEF, Antalya / Türkiye

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). ASM’lerde Görev Yapan Çalışanlar Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Tükenmişlik Araştırması. 6.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimleri Kongresi (04-08 Kasım), AHEF, Antalya / Türkiye

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., ŞİMŞEK YÜKSEKBİLGİLİ, N. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Bireysel Mutluluk ve İşyerinde Mutluluk Üzerine Bir Araştırma. 2.Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Derneği Kongresi (06-10 Mayıs), İSTAHED, Kıbrıs

AKDUMAN, C., AKDUMAN, G., HATİPOĞLU, Z. & YÜKSEKBİLGİLİ, Z. (2015). Aile Sağlığı Merkezlerinde Görev Yapan Uzman Doktorlar ve Doktorlar Üzerine Karşılaştırmalı Bir Yıldırma (Mobbing) Araştırması. 2.Uluslararası Katılımlı İstanbul Aile Hekimliği Derneği Kongresi (06-10 Mayıs), İSTAHED, Kıbrıs

YAYINLARA YAPILAN ATIFLAR

ESER ADI: Marka Beğenilirlik Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
GOKTAS, B. (2019) Level Of Awareness Of E-Sports Concept And Its Effect On Image Of Sports Clubs In Turkey, International Journal of Social Sciences, 3 (1): 68-85. [DOI: : http://dx.doi.org/10.30830/tobider.sayi.5.6 ]

ESER ADI: Sosyal Medya Pazarlama Aktiviteleri Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışması
ÇEVİK, T. (2019) The Effect of Social Media Marketing Activities of E-Commerce Companies on Vocational School of Higher Education Students. Communication and Technology Congress – CTC 2019 (April 2019 – Turkey, İstanbul). Proceedings Book. 305 – 315. [DOI NO: 10.7456/ctc_2019_26]

ESER ADI: Perakende Mağazacılık Sektöründe Satış Personelinin Demografik Özellikleri Ve Personel Memnuniyeti İlişkisi
KAYA, A., AYDIN, Ö. (2019) E-Commerce In Turkey And SAP Integrated E-Commerce System, International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 11 (2): 207-225 . [DOI: https://doi.org/10.34111/ijebeg.20191128]
ERSOY, N. (2017) Performance Measurement in Retail Industry By Using A Multi-Criteria Decision Making Methods, Ege Akademik Bakış, 17 (4): 539-555
KESEN, M. (2015). Investigating the Effects of Organızational Democracy and Organizational Identifıcation on Job Satisfactıon: A Field Study on Retail Industry. IIB International Refereed Academic Social Sciences Journal, 6 (19): 61-89. [DOI: 10.17364/IIB.20151912613]

ESER ADI: Kuşaklara Göre İşkoliklik
PEHLİVAN, A. E., KILICSAL, L., KIZILDAĞ, D. (2019). X ve Y kuşaklarının politik davranış algılarının karşılaştırılması. Business and Economics Research Journal, 10(1), 219-231
DURUCAN, G., ÇİFTÇİ, S., PULAT, D., SOYSAL, E. (2018). The Analysis of the Differences between Generation Y Employees and Others in Organizations: An Example of Logistics Firm. Journal of International Trade Logistics and Law, 4(1): 54-64.
AKÇAKANAT, T., MÜCEVHER, M.H., DEMİRGİL, Z. (2017) İşkolikliğin Kuşaklara Göre Karşılaştırılması: Süleyman Demirel Üniversitesi Akademisyenleri Üzerine Bir Araştırma, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (3): 135-155.
GÖKSEL, A., GÜNEŞ, G. (2017) Kuşaklar Arası Farklılaşma: X ve Y Kuşaklarının Örgütsel Sessizlik Davranışı Bağlamında Analizi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (3): 807-828.
BOZOVALI, E. (2016) Understanding of Foreign Language Learning of Generation Y, Journal of Education and Practice, 7(26), 69-76.
MERT ŞENCAN, M., N. (2016) Beş Faktör Kişilik Özellikleri İle İşkolizm Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kamu Sektöründe Çalışanlar Üzerinde Bir Araştırma, MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (3), 229-246.

ESER ADI: Türkiye’de Y Kuşağının Yaş Aralığı
BİLGİN, M. D., YILMAZ, K. G. (2019) X ve Y Kuşaklarının Marka Kişiliği Algılamalarının Karşılaştırılması: BİM Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi Journal Of Business Research-Turk 2019, 11(3): 1465-1481 [DOI: https://doi.org/10.20491/isarder.2019.683]
KAYGISIZ, E., SİPAHİ, H. (2019). Y Kuşağı Üniversite Öğrencilerinin Bireysel Yenilik ve Endüstri 4.0 Bilgi Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 18(2), 922-936,
ORAL, A. H., ARABACIOĞLU, T. (2019). İlkokul 4. Sınıf öğrencilerinin dijital oyun bağımlılıklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Trakya Eğitim Dergisi, 9(1), 44-60.
PEHLİVAN, A. E., KİLİCSAL, L., & KİZİLDAG, D.(2019). X ve Y kuşaklarının politik davranış algılarının karşılaştırılması. Business and Economics Research Journal, 10(1), 219-231
TUNCER, B (2019). Satış Temsilcilerinin Girişimci Kişilik Özelliklerinin Kuşak Farklılıklarına Göre İncelenmesi: Muğla İli Örneği. Girişimcilik İnovasyon ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi, 3(5):14-29 [DOI: 10.31006/gipad.513636]
BUDAK, H., KÜÇÜKŞEN, K. (2018). Türkiye’nin Sosyal Transformasyon Sürecinde Y Kuşağının Toplumsal Cinsiyet Rolü Tutumları. Electronic Journal of Social Sciences, 17 (66): 561-576.
KIRIK, A., KÖYÜSTÜ, S. (2018). Z Kuşağı Konusunda Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6 (2), 1497-1518. DOI: 10.19145/e-gifder.443304
GÖNCÜ, S . (2018). Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Çerçevesinde Y Kuşağının WhatsApp Kullanımı Üzerine Bir İnceleme. TRT Akademi, 3 (6): 590-612.
HORUZTEPE, B. F. (2018) Kuşağında Sosyal Medyanın Dijital Pazarlamaya Etkisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11 (60): 925-933. DOI: 10.17719/jisr.2018.2845
BOZ, İ. T., BERBER, F. (2017). Y Kuşağı Çalışanların Yönetimde Yaşadığı Problemlerin Tespitine Yönelik Bir Araştırma. Kafkas University. Faculty of Economics and Administrative Sciences. Journal, 8(16): 525-536.
ENSARİ, M.S. (2017) A Study on the Differences of Entrepreneurship Potential among Generations, Research Journal of Business and Management (RJBM), 4 (1): 52-62. [DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.370]
GÖKSEL, A., GÜNEŞ, G. (2017) Kuşaklar Arası Farklılaşma: X ve Y Kuşaklarının Örgütsel Sessizlik Davranışı Bağlamında Analizi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (3): 807-828.
KARSLI, B. (2017). Tarımsal Üretim Faaliyetinde Çiftçilerin Dua Ritüellerinin Analizi. Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 8(19): 227-242
KONAKAY, G., DEMİRKAYA, H., ALTAŞ, S., MORKOYUNLU, A., ÖZMEN, A . (2017). Y Kuşağının Girişimcilik Eğilimlerinin Demografik Değişkenler İle İncelenmesi. Uluslararası Turizm, Ekonomi ve İşletme Bilimleri Dergisi, 1(1), 22-33.
ÇELİK S. & ARSLAN GÜRCÜOĞLU, E. (2016). Generations and Their Relations in Social Processes, SSPS, 1(1): 117-127

ESER ADI: The Use of Guerrilla Marketing In SMEs.
UÇAR, Z. (2019) Determınatıon of Qualıty Components From Managerıal Poınt of Vıew: An Exploratory Research For Restaurant Busınesses, BMIJ, 6(3): 331-345, [DOI:http://dx.doi.org/10.15295/bmij.v6i3.362]
WOJCİECHOWSKI, Ł. P. (2018). Wykorzystanie ambient marketingu w promocji filmów i seriali. Media Biznes Kultura, 1 (4): 141-154.
ANDJELKOVIC, A. (2017) Герила Маркетинг -Техника Повећања Конкурентности Малих И Средњих Предузећа, АналиЕкономскогфакултетауСуботици, 101-115.
MİLAK, A., DOBRİNİĆ, D. (2017). Customer Perception of Guerilla Marketing. International Journal of Multidisciplinarity İn Business And Science, 3(4): 18-24.
RAMASOBANA, M., FATOKI, O. & ONI, O. (2017) Entrepreneurs’ Characterıstıcs And Marketıng Communicatıon Practices Of SME’s in South Africa. Gender & Behaviour, 15 (3): 9350-9371.
BULJUBAŠİĆ, I., HAM, M., & PAP, A. (2016). Factors Influencing the Implementation of Unconventıonal Marketing in Cultural Institutıons–Evıdence From Croatia. Scientific Annals of Economics and Business. 63 (2): 247-272. DOI: 10.1515/aicue-2016-0020
WENDLAND, L. (2016) A common ground in Guerilla Marketing – State of research and further research opportunities, Junior Management Science, 1 (1), 34-59. [DOI: http://dx.doi.org/10.5282/jums/v1i1pp34-59]
ALMEIDA, J. & AU-YONG-OLIVEIRA, M. (2015) O Empresárıo Portugês E O Uso Do Marketıng De Guerrılha, IMC 2015 (International Management Conference), University of Aveiro Department of Economics, Management and Industrial Engineering (DEGEI), Averio, 26 June 2015.
DHANDA, U. (2015) Guerrilla Marketing: Small Budget, Big Impact, Advances in Economics and Business Management (AEBM), 2(6): 560-567.

ESER ADI: Research About Emotional Intelligence On Generations
CARDOSO, A. P., FERREİRA, M., CAMPOS, S., DUARTE, J., CHAVES, C., FELİZARDO, S. (2016). Emotional competences and promotion of school success: Preliminary data of an intervention programme with teachers. In Proceedings of ICERI2016 Conference 14th-16th November 2016 (pp. 0922-0927). IATED Academy. [DOI: dx.doi.org/10.15405/epsbs.2017.09.30]
HILL, R.L., SWANSON, A., KIRWAN, J. (2016) EI and Learning Styles: The Effect on Learning of Generationals. In: Auer M., Guralnick D., Uhomoibhi J. (eds) Interactive Collaborative Learning. ICL 2016. Advances in Intelligent Systems and Computing, 545, 101-115. [DOI: 10.1007/978-3-319-50340-0_8]

ESER ADI: Türk Tipi Y Kuşağı
ALTUNDAĞ, D., R. (2019) Liderlik Davranış Tarzlarının X Ve Y Kuşaklarının Örgütsel Bağlılıkları Üzerine Etkileri: Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi Uygulaması, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul
BİLGİN, M. D., YILMAZ, K. G. (2019) X ve Y Kuşaklarının Marka Kişiliği Algılamalarının Karşılaştırılması: BİM Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi Journal Of Busıness Research-Turk 2019, 11(3): 1465-1481 [DOI: https://doi.org/10.20491/isarder.2019.683]
PEHLİVAN, A. E., KILICSAL, L., KIZILDAĞ, D. (2019). X ve Y Kuşaklarının Politik Davranış Algılarının Karşılaştırılması. Business and Economics Research Journal, 10(1), 219-231
TUBA ÖZDEN, A. (2019) Pozitif Algının ve Tüketici Karar Verme Tarzlarının Y ve Z Kuşakları Açısından Karşılaştırılması, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2019; 5(1): 1-20, [DOI: 10.30855/gjeb.2019.5.1.001]
ARSLAN, B., NUR, E. (2018). Teknolojinin Yeni Çocuğu: K Kuşağı, AVRASYA Uluslararası AraĢtırmalar Dergisi, 6 (15) : 329-347
BAYRAMOĞLU, G. (2018). X Ve Y Kuşağının Liderlik Davranışı Açısından Karşılaştırılması. Ege Akademik Bakis, 18(1): 15-29. [DOI: 10.21121/eab.2018132202]
DÜNDAR, G., AKDUMAN, G., HATİPOĞLU, Z. (2018). Finansal İyilik ve Tükenmişlik İlişkisinin Kuşaklar Bazında İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Istanbul Management Journal, 29 (84): 31-50.
GÜNDÜZ, Ş., PEKÇETAŞ, T. (2018) Kuşaklar Ve Örgütsel Sessizlik/Seslilik. İşletme Bilimi Dergisi, 6(1): 89-115. [DOI: 10.22139/jobs.399952]
HATİPOĞLU, Z., DÜNDAR, G. İ. (2018) Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmini Arasındaki İlişkinin X Ve Y Kuşaklarına Göre Farklılıklarının İncelenmesi. Yorum-Yönetim-Yöntem Uluslararası Yönetim-Ekonomi ve Felsefe Dergisi, 6(2): 43-56.
KIRIK, A., KÖYÜSTÜ, S. (2018). Z Kuşağı Konusunda Yapılmış Tezlerin İçerik Analizi Yöntemiyle İncelenmesi. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 6 (2), 1497-1518. DOI: 10.19145/e-gifder.443304
ÖZMEN, E. (2018). Sosyal Medya ve Modanın Dijitalleşmesi Arasındaki İlişkiyi Tanımlamaya Yönelik Bir Durum Çalışması: Y Kuşağı Örneği. Akdeniz İletisim, (29): 128-150
BARAN, M. (2017). Stress Sources of Generatıon Y in Turkey and Management of Generatıon Y. TURAN: Stratejik Araştırmalar Merkezi, 9(33): 470.
BAYRAMOĞLU, G., ŞAHİN, M. (2017). A Field Study Investigating the Expectations of Employment and Tendencies of the Generations Y. Çalışma İlişkileri Dergisi, 8(2): 56-75.
BEKMEZCİ, M. (2017) Nesillerin Karşılaştırılması Ve İş Dünyasında ‘Y’kuşağına Kuramsal Bir Bakış. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7): 101-111.
ÇOBANOĞLU, E., DİRSEHAN, T. (2017) An Empirical Investigation Into the Determinants of Various Social Networking Sites Used by Generation Y Consumers, Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12 (47), 85-109. [DO1: 10.14783/maruoneri.v12i27581.290490]
EKŞİLİ, N., ANTALYALI, Ö. (2017). Türkiye’de Y Kuşağı özelliklerini Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma: Okul Yöneticileri üzerine Bir Araştırma. Humanities Sciences, 12 (3): 90-111. [DOI: dx.doi.org/10.12739/NWSA.2017.12.3.4C0219]
GÖKSEL, A., GÜNEŞ, G. (2017) Kuşaklar Arası Farklılaşma: X ve Y Kuşaklarının Örgütsel Sessizlik Davranışı Bağlamında Analizi, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19 (3): 807-828.
KALAYCI, S., KÖKÇEL, E. (2017) Y Kuşağının Teknoloji İle İlişkisi: Ön Lisans Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 1(1): 79-98.
METİN, S., KIZILDAĞ, D. (2017). Kuşakların Kariyer Beklentilerinin Farklılaşması: Otomotiv Sektöründe Bir Araştırma. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (40): 340-363.
OSKAY, H. A. (2017) Sosyal Medyada Otoportrenin Biçim Değiştirerek Selfıe’ye Dönüşmesi. İdil, 6 (37): 2457-2468. [DOI: 10.7816/idil-06-37-05]
TANYOLAÇ, C., YELOĞLU, H.O. (2017) Örgütsel Bağlılık Ve İş Tatmininin İşten Ayrılma Niyetine Etkisi Sektörlere Göre Farklılık Gösterir Mi? Y Kuşağı Örneklemi Üzerine Bir Çalışma, 5.Örgütsel Davranış Kongresi: Antalya
ÜÇER, N. (2016) Kullanımlar ve Doyumlar Yaklaşımı Bağlamında Gençlerin Sosyal Media Kullanımına Yönelik Niteliksel Bir Araştırma, Global Media Journal TR Edition, 6(12): 1-26.
ARSLAN GÜRCÜOĞLU, E. (2016). Generations and Their Relations in Social Processes, Journal of Security, Strategy and Politiilerical Studies (SSPS), 1 (1): 117-127.
BÖRÜ, D. E., YURTKORU, E. S. (2016) Yeni Kuşakların İş Yaşamı Tarzları Üzerine Ölçek Geliştirme Çalışması. IV.Örgütsel Davranış Kongresi, 4-5 Kasım 2016, Adana
KARABEKİR, M., MERT ŞENCAN, M., TOZLU, E. (2016). Y Kuşağının Girişimcilik Algısının Ölçümüne Yönelik Bir Araştırma. International Journal of Academic Values Studies, (4): 59-67.
KERSE, G. (2016) Motivasyon Araçlarının Örgütsel Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Kamu Kurumlarındaki X ve Y Kuşağı Karşılaştırması, Business & Management Studies: An International Journal, 4 (1): 1-23.
KUYUCU, M. (2016) Üniversitede Eğitim Gören Y Kuşağı Öğrencilerinin Radyo Formatları Tercihi, Journal of International Social Research . 9 (46), 713-730.
ONAT, O. , AKIN, O. (2016). Y Kuşağı ve Muhasebe Eğitimi- Durum Tespiti ve Öneriler; Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde Bir Araştırma. LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 7 (2), 144-161.
ORDUN, G. & AKUN, A. (2016) Personality Characteristics and Emotional Intelligence Levels of Millenials: A Study in Turkish Context, Journal of Economic and Social Studies, 6 (1): DOI:http://dx.doi.org/10.14706/JECOSS16614
ÖLÇÜM, D., POLAT, S. (2016) Öğretmen İmajının Kuşaklar Bazında Değerlendirilmesi, Journal of Teacher Education and Educators, 5 (3), 361-397
SARACEL, N., TAŞSEVEN, Ö., KAYNAK, E. (2016). Türkiye’de çalışan Y kuşağında iş tatmini-motivasyon ilişkisi. Social Sciences Research Journal, 5(1), 50-79.
ÖZDEN, E., HAMEDOĞLU, M. A. (2015) Yönetim Kuramları Bakımından Günümüz Okul Yöneticilerinin Yönetim Anlayışları, Sakarya University Journal of Education, 5(3): 7-26, DOI: http://dx.doi.org/10.19126/suje.51216

POLAT, S. & KAZAK, E. (2015) Primary School Teachers’ Views on Intergenerational Learning, Educational Sciences: Theory & Practice, 15(5): 1189-120. [DOI: 10.12738/estp.2015.5.2523]
SARI, Ö. G. S., BOZKURT, Ö. Ç., KALKAN, A. (2015) Y Kuşağının Satın Alma Davranışları Üzerinde Sosyal Medyanın Etkisi. 2. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı, Erzurum, 8-9-10 Ekim 2015.
SERÇEMELİ, M., KURNAZ, E., ÖZCAN, M. (2015) Y Kuşağı Öğrencilerinin Muhasebe Eğitimine Bakışı: Atatürk Üniversitesi İİBF’de Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 20(1): 261-276.
USTAKARA, F., TÜRKOĞLU, E. (2015) Y Kuşağının Bir Gözetim Mekanizması Olarak Sosyal Ağlar Üzerine Algısı: Gaziantep Üniversitesi Araştırması, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 10 (10): 939-958. [DOI: http://dx.doi.org/10.7827]
YAŞA ÖZELTÜRKAY, E., BOZYİĞİT, S. (2015) Y Kuşağı Tüketicilerinin Hediye Verme Güdüleri İle Geleneksel Ve Dijital Medyadaki Reklamlardan Etkilenmeleri Arasındaki İlişki, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (21): 275-290. [DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.953]
CELIK, I., SCHOREELS, C. (2014) Use of Social Media across Different Generations in Higher Education in a Developing Country, 9th European Conference on Technology Enhanced Learning (EC-TEL 2014), Graz, Austria, 16-19 September 2014, Proceedings: 42-55. [DOI: 10.1007/978-3-319-11200-8_4]
ÇEMBERCİ, M., SUDAK, M. K., AŞÇI, S., ÖZ, S., CİVELEK, M. E. (2014). Y neslinin örgüt ortamındaki davranış farklılıklarının analizi, AJIT-e: Online Academic Journal of Information Technology, 5(15): 57-74. [DOI: 10.5824/1309-1581.2014.2.004.x]
LATİF, H., SERBEST, S. (2014) Türkiye’de 2000 Kuşağı ve 2000 Kuşağının İş ve Çalışma Anlayışı, Gençlik Araştırmaları Dergisi, 2 (2): 132-163.

ESER ADI: Örgütsel Adalet: Bir Büyükşehir Belediyesinde Araştırma
TAŞLIYAN, M., HIRLAK, B., ÇİFTÇİ, G.E, (2017) Örgütsel Adalet Algısının Üniversitelerdeki Farklılık Yönetimi Anlayışı Açısından İncelenmesi, International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3 (9): 164-182.
VATANSEVER BAYRAKTAR, H., GİRGİN, S. (2017) Investigation of the Relation Between Trust in the Manager and Organizational Justice, Journal of Education and Practice, 8 (8): 208-217.

ESER ADI: Work Addiction As Related To Number Of Children.
ANDREASSEN, C. S., GRIFFITHS, M. D., SINHA, R, HETLAND, J. & PALLESEN, S. (2016) The Relationships between Workaholism and Symptoms of Psychiatric Disorders: A Large-Scale Cross-Sectional Study, PLoS ONE, 11(5): e0152978. [DOI: http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0152978]

ESER ADI: Restoran Seçim Ölçütleri Üzerine Bir Araştırma
AKGÜNDÜZ, Y., AKDAĞ, G. & METİN, U. (2019). Restoran Seçimi Kriterlerinin Müşteri Sadakatine Etkisi: Mersin’de Bir Araştırma. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 19 (4): 1-14 . DOI: 10.18037/ausbd.668597
AKŞIT AŞIK, N . (2019). Çocuklu Ailelerin Restoran Seçimlerini Etkileyen Faktörler: İzmir’de Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 150-168. [DOI: 10.32572/guntad.512583]
EMİR, O. & ÖZDEMİR, N. (2019). A Study to Determine the Effect of Turkish Customers’ Cultural Values on Restaurant Preferences. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 7 (4), 2894-2906
DOI: 10.21325/jotags.2019.506
ATIF, Ö. (2018). Müşterilerin Restoran Tercihine Göre Kümelendirilmesi Üzerine Kayseri’de Bir Araştırma. Journal of Turkish Tourism Research, 2(3): 10-20. [DOI: 10.26677/tutad.2018.33]
ÇAKICI, A. C., YILDIZ, E. (2018) Müşterilerin Restoran Tercihine Göre Kümelendirilmesi Üzerine Kayseri’de Bir Araştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2 (3): 10-20. [DOI: 10.26677/tutad.2018.33]
ÖZDEMİR, B., NEBİOĞLU, O. (2018) Use of Menu Design Techniques: Evidences From Menu Cards of Restaurants in Alanya. Advances in Hospitality and Tourism Research (AHTR). An International Journal of Akdeniz University Tourism Faculty, 6(2): 205-227. [DOI: 10.30519/ahtr.440123]
CÖMERT, M. & ÖZATA, E. (2016) Tüketicilerin Yöresel Restoranları Tercih Etme Nedenleri ve Karadeniz Mutfağı Örneği, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (42): 1963-1973 [DOI: http://dx.doi.org/10.17719/jisr.20164216304]
OZDEMIR, B., CALISKAN, O. & YILMAZ, G. (2015) A Qualitative Study on Process Aspects of Complaining in Restaurants, Journal of Culinary Science & Technology, 13(4): 330-361, [DOI: 10.1080/15428052.2015.1058204]
ÖNDOĞAN, N. C. (2010) Restoran Pazarlamasında Kullanılan Temel Pazarlama Karma Elemanları “P”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, 1 (1): 1-25. [DOI: 10.18354/esam.81748]

ESER ADI: Medeni Durumuna Göre Örgütsel Adalet Algısı
DENİZ, S. & ÇİMEN, M. (2016) Sağlık Kuruluşu Çalışanlarının Örgütsel Adalet Algısını Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma, International Journal of Social Science, 42: 329-343, [DOI: http://dx.doi.org/10.9761/JASSS3304]

ESER ADI: Hızlı Moda Tüketicilerinin Mağaza Atmosferine Verdikleri Önemin Ölçülmesi İçin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması: Avrasya Mağaza Atmosfer Ölçeği
TUZCU, N., BÜYÜKER İŞLER, D. (2018). Giyim Alışverişlerinde İçgüdüsel Satın Alma Eğilimleri Ve Satın Alma Nedenleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Uygulama. Suleyman Demirel University Journal of Faculty of Economics & Administrative Sciences, 23(2): 535-561.
BOZPOLAT, C. (2017) Mağaza Atmosferinin Tüketici Tercihindeki Önemi. The Journal of Social Science, 1(2), 94-103.
UĞUR, U. (2017) Mağaza İmajı Unsurlarının, Tekrar Satın Alma Niyeti Ve Ağızdan Ağıza Pazarlama Üzerine Etkileri: Sivas Aydınlı Hazır Giyim Mağazası Örneği, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5 (40): 332-343.
YAMAN, F. (2016). Moda Pazarlamada Cinsiyete Göre Tüketici Algısı, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 4 (33): 201-211. [DOI: http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.6522]

ESER ADI: Tüketici Karar Verme Tarzlarının Kuşaklara Göre Değerlendirilmesi
ÖZTÜRK, D., ONURLUBAŞ, E. (2019) Yeni Ürün Geliştirme Sürecinde X-Y-Z Kuşaklarının Satın Alma Davranışları Üzerine Bir Araştırma.4th International Symposium on Innovative Approaches in Social, Human and Administrative Sciences. Samsun, Turkey, Nov 22, 2019. SETSCI Conference
Proceedings 4 (8), 159-166 [DOI: https://doi.org/10.36287/setsci.4.8.025]
GÜRLER; H. E., ERTURGUT, R. (2019) Hizmet Kalitesinin X ve Y Kuşağı Müşterilerin Tatmin Düzeyleri Üzerindeki Etkisi: Havayolu Endüstrisinde Kuşak Temelli Bir Araştırma. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (1): 135-153, [DOI: https://doi.org/10.30798/makuiibf.441029]
KAHRAMAN, M. A., DAĞLI, S. (2019) Marka Algısı, Müşteri Memnuniyeti Ve Marka Tercihi İlişkisinin X Ve Y Kuşağına Göre İncelenmesi. Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi, 3 (2): 381-398 [https://doi.org/10.29216/ueip.624842]
TUBA ÖZDEN, A. (2019) Pozitif Algının ve Tüketici Karar Verme Tarzlarının Y ve Z Kuşakları Açısından Karşılaştırılması, Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 5(1): 1-20, [DOI: 10.30855/gjeb.2019.5.1.001]
DANIŞMAN, A. Ş., GÜNDÜZ, Ş. (2018) X ve Y Kuşaklarının Dışarıdan Kahvaltı Satın Alma Davranış Farklılıkları, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22 (Özel Sayı): 707-728
ARIKAN KILIÇ, H , KILIÇ, S . (2017). Y Kuşağı Tüketicilerinin Alışveriş Stilleri: Cinsiyete Göre Bir Araştırma. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6 (4), 61-72.
ÖZDEMİR, E., OMAROV, Z. (2017). Decision-Making Styles of Consumers in Turkey and Azerbaıjan: A Consumer Styles Inventory Approach. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 13 (1): 59-79.

ESER ADI: Demografik Faktörlere Göre İşkoliklik.
ÇİFTÇİ, G. E., ÇANKAYA, M. (2019) İşkoliklik Ve Benlik Saygısı Arasındaki İlişkide Örgütsel Desteğin Aracılık Rolü: Sağlık Sektöründe Bir Araştırma, Akademik İncelemeler Dergisi, 14(1) : 499-536, [DOI: 10.17550/akademikincelemeler.464116]
UĞURLU, A., ŞAHİN, M.Y. (2018) Antrenörlerde İşkoliklik Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, International Journal of Human Sciences, 15 (4): 1863-1873, [DOI: 10.14687/jhs.v15i4.5429]

ESER ADI: Kuşaklara Göre İşkoliklik.
BİLGİN, M. D., YILMAZ, K. G. (2019) X ve Y Kuşaklarının Marka Kişiliği Algılamalarının Karşılaştırılması: BİM Örneği, İşletme Araştırmaları Dergisi Journal Of Busıness Research-Turk 2019, 11(3): 1465-1481 [DOI: https://doi.org/10.20491/isarder.2019.683]