“Eğitim Düzeyine Göre Örgütsel Adalet Algısı” başlıklı bilimsel makalemiz yayınlandı.

Dr.Zeynep Hatipoğlu ve Dr.Gülbeniz Akduman ile birlikte hazırladığımız “Eğitim Düzeyine Göre Örgütsel Adalet Algısı” başlıklı bilimsel makalemiz ASOSJOURNAL (The Journal of Academic Social Science)’da yayınlandı.

Makaleye buradan veya derginin sayfasından ulaşabilirsiniz.

Makalenin özet kısmı şu şekilde:

“Örgütsel adalet literatürde çok popüler bir konu olmuştur. Bu konuda birçok farklı araştırmacı tarafından araştırmalar yürütülmüştür. Bu araştırmada, örgütsel adalet algısı ve eğitim durumu arasındaki ilişki Örgütsel Adalet Algısı ölçeği kullanılarak incelenmiştir (n=442). Bu amaçla çalışmada ilk önce örgütsel adalet kavramı ele alınmış ve kavramın önemine değinilmiş, ardından örgütsel adalet konusu ile ilgili yapılmış çalışmalara ve temel teorilere yer verilmiştir. Örgütsel Adaleti ölçmek üzere, Niehoff ve Moorman tarafından geliştirilen Örgütsel Adalet Ölçeği’nden (Justice Scale) yararlanılmıştır. Örgütsel Adalet Ölçeği, adil dağıtım, adil işlem ve adil etkileşim olmak üzere toplam üç boyuttan oluşmaktadır. Verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, Mann Whitney U testi, Kruskal Wallish testi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda eğitim durumuna göre gruplar arasında örgütsel adalet algısına ilişkin görüşlerde anlamlı bir fark tespit edilmiştir.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.